CO NGANG – BĂNG CHUYỀN TREO 5T

Co băng chuyền treo 5T, co ngang dùng cho chuyền treo 5T, R600 180o, R750 180o, R900 180o, R1000 180o, R1500 180o, R2000 180o, R3000 180o