ỐNG TĂNG ĐƠ 1200 – CHUYỀN TREO 5T

Ống tăng đưa ghép ray và bộ tăng kéo xích, dùng cho chuyền treo 5T